SERVER 1

4K

4K

เพิ่อหลีกเลี่ยงอาการภาพกระตุก การรับชมหมวด 4K
สมาชิกต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกว่า 30 Mbps และ CPU เทียบเท่า Core i7
อุปกรณ์ Android ต้องมี CPU เทียบเท่า 8 Core